Học photoshop CS2 - Phần 2


Phần 2 – Bài 1 (Extract):


Phần 2 – Bài 2 (Tạo nền Studio):


Phần 2 – Bài 3 (Tạo bóng đổ/ Shadow):


Phần 2 – Bài 4 (Cân chỉnh màu):


Phần 2 – Bài 5 (Nâng cấp ảnh cũ:


Phần 2 – Bài 6 (Xử lý chữ): 


This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a reply